Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

Овим  путем преносимо Препоруку за поступање Министарства туризма и омладине поводом повећаног присуства незаконитог поступања физичких лица, који угоститељске услуге смештаја пружају супротно одредбама Закона о угоститељству ("Сл. гласник РС" бр 17/2019).


Законом је прописано да физичко лице може да пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинстава. Ради се о врстама угоститељских објеката који се категоришу, а физичко лице је дужно са поднесе захтев за категоризацију и да након уноса свих података у еТуристу поступа на законит начин.


Физичко лице може да пружи услуге смештаја непосредно или преко посредника, који може бити привредно друштво, друго правно лице или предузетник, односно ову услугу посредовања не може да обавља друго физичко лице.


Такође, у циљу ефикаснијег сузбијања сиве економије Законом је поверено овлашћеним инспекторима јединица локалних самоуправа (локални туристички инспектор) да између осталог, врше наџор над применом Закона у предметним случајевима.


ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА


Законом о угоститељству ("Сл. гласник РС" бр 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објекта.

Захтев за категоризацију се подности преко еТуристе.

С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).

По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима, моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.

Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евиденетирања доставља органу јединице локалне самоуправе.

У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка 9) наведеног Закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.

За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на располагању и можете нам се обратити путем мејла bojan.djorovic@vrbas.rs или на телефон 021 706 316.

Такође, можете се обратити и Министарству туризма и омладине путем мејла turizam@mto.gov.rs или eturista@mto.gov.rs, као и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.